Sri Mahalakshmi Suprabhatam

॥ श्रीमहालक्ष्मीसुप्रभातम् ॥

श्रीमहालक्ष्मीसुप्रभातम् ॥

श्रीलक्ष्मि श्रीमहालक्ष्मि क्षीरसागरकन्यके

उत्तिष्ठ हरिसम्प्रीते भक्तानां भाग्यदायिनि ।

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीलक्ष्मि विष्णुवक्षस्थलालये

उत्तिष्ठ करुणापूर्णे लोकानां शुभदायिनि ॥ १॥

श्रीपद्ममध्यवसिते वरपद्मनेत्रे

श्रीपद्महस्तचिरपूजितपद्मपादे ।

श्रीपद्मजातजननि शुभपद्मवक्त्रे

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ २॥

जाम्बूनदाभसमकान्तिविराजमाने

तेजोस्वरूपिणि सुवर्णविभूषिताङ्गि ।

सौवर्णवस्त्रपरिवेष्टितदिव्यदेहे

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ३॥

सर्वार्थसिद्धिदे विष्णुमनोऽनुकूले

सम्प्रार्थिताखिलजनावनदिव्यशीले ।

दारिद्र्यदुःखभयनाशिनि भक्तपाले

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ४॥

चन्द्रानुजे कमलकोमलगर्भजाते

चन्द्रार्कवह्निनयने शुभचन्द्रवक्त्रे ।

हे चन्द्रिकासमसुशीतलमन्दहासे

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ५॥

श्रीआदिलक्ष्मि सकलेप्सितदानदक्षे

श्रीभाग्यलक्ष्मि शरणागत दीनपक्षे ।

ऐश्वर्यलक्ष्मि चरणार्चितभक्तरक्षिन्

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ६॥

श्रीधैर्यलक्ष्मि निजभक्तहृदन्तरस्थे

सन्तानलक्ष्मि निजभक्तकुलप्रवृद्धे ।

श्रीज्ञानलक्ष्मि सकलागमज्ञानदात्रि

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ७॥

सौभाग्यदात्रि शरणं गजलक्ष्मि पाहि

दारिद्र्यध्वंसिनि नमो वरलक्ष्मि पाहि ।

सत्सौख्यदायिनि नमो धनलक्ष्मि पाहि

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ८॥

श्रीराज्यलक्ष्मि नृपवेश्मगते सुहासिन्

श्रीयोगलक्ष्मि मुनिमानसपद्मवासिन् ।

श्रीधान्यलक्ष्मि सकलावनिक्षेमदात्रि

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ९॥

श्रीपार्वती त्वमसि श्रीकरि शैवशैले

क्षीरोदधेस्त्वमसि पावनि सिन्धुकन्या ।

स्वर्गस्थले त्वमसि कोमले स्वर्गलक्ष्मी

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १०॥

गङ्गा त्वमेव जननी तुलसी त्वमेव

कृष्णप्रिया त्वमसि भाण्डिरदिव्यक्षेत्रे ।

राजगृहे त्वमसि सुन्दरि राज्यलक्ष्मी

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ ११॥

पद्मावती त्वमसि पद्मवने वरेण्ये

श्रीसुन्दरी त्वमसि श्रीशतशृङ्गक्षेत्रे ।

त्वं भूतलेऽसि शुभदायिनि मर्त्यलक्ष्मी

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १२॥

चन्द्रा त्वमेव वरचन्दनकाननेषु

देवि कदम्बविपिनेऽसि कदम्बमाला ।

त्वं देवि कुन्दवनवासिनि कुन्ददन्ती

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १३॥

श्रीविष्णुपत्नि वरदायिनि सिद्धलक्ष्मि

सन्मार्गदर्शिनि शुभङ्करि मोक्षलक्ष्मि ।

श्रीदेवदेवि करुणागुणसारमूर्ते

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १४॥

अष्टोत्तरार्चनप्रिये सकलेष्टदात्रि

हे विश्वधात्रि सुरसेवितपादपद्मे ।

सङ्कष्टनाशिनि सुखङ्करि सुप्रसन्ने

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १५॥

आद्यन्तरहिते वरवर्णिनि सर्वसेव्ये

सूक्ष्मातिसूक्ष्मतररूपिणि स्थूलरूपे ।

सौन्दर्यलक्ष्मि मधुसूदनमोहनाङ्गि

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १६॥

सौख्यप्रदे प्रणतमानसशोकहन्त्रि

अम्बे प्रसीद करुणासुधयाऽऽर्द्रदृष्ट्या ।

सौवर्णहारमणिनूपुरशोभिताङ्गि

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १७॥

नित्यं पठामि जननि तव नाम स्तोत्रं

नित्यं करोमि तव नामजपं विशुद्धे ।

नित्यं शृणोमि भजनं तव लोकमातः

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १८॥

माता त्वमेव जननी जनकस्त्वमेव

देवि त्वमेव मम भाग्यनिधिस्त्वमेव ।

सद्भाग्यदायिनि त्वमेव शुभप्रदात्री

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ १९॥

वैकुण्ठधामनिलये कलिकल्मषघ्ने

नाकाधिनाथविनुते अभयप्रदात्रि ।

सद्भक्तरक्षणपरे हरिचित्तवासिन्

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ २०॥

निर्व्याजपूर्णकरुणारससुप्रवाहे

राकेन्दुबिम्बवदने त्रिदशाभिवन्द्ये ।

आब्रह्मकीटपरिपोषिणि दानहस्ते

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ २१॥

लक्ष्मीति पद्मनिलयेति दयापरेति

भाग्यप्रदेति शरणागतवत्सलेति ।

ध्यायामि देवि परिपालय मां प्रसन्ने

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ २२॥

श्रीपद्मनेत्ररमणीवरे नीरजाक्षि

श्रीपद्मनाभदयिते सुरसेव्यमाने ।

श्रीपद्मयुग्मधृतनीरजहस्तयुग्मे

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ २३॥

इत्थं त्वदीयकरुणात्कृतसुप्रभातं

ये मानवाः प्रतिदिनं प्रपठन्ति भक्त्या ।

तेषां प्रसन्नहृदये कुरु मङ्गलानि

श्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव सुप्रभातम् ॥ २४॥

जलधीशसुते जलजाक्षवृते जलजोद्भवसन्नुते दिव्यमते ।

जलजान्तरनित्यनिवासरते शरणं शरणं वरलक्ष्मि नमः ॥ २५॥

प्रणताखिलदेवपदाब्जयुगे भुवनाखिलपोषण श्रीविभवे ।

नवपङ्कजहारविराजगले शरणं शरणं गजलक्ष्मि नमः ॥ २६॥

घनभीकरकष्टविनाशकरि निजभक्तदरिद्रप्रणाशकरि ।

ऋणमोचनि पावनि सौख्यकरि शरणं शरणं धनलक्ष्मि नमः ॥ २७॥

अतिभीकरक्षामविनाशकरि जगदेकशुभङ्करि धान्यप्रदे ।

सुखदायिनि श्रीफलदानकरि शरणं शरणं शुभलक्ष्मि नमः ॥ २८॥

सुरसङ्घशुभङ्करि ज्ञानप्रदे मुनिसङ्घप्रियङ्करि मोक्षप्रदे ।

नरसङ्घजयङ्करि भाग्यप्रदे शरणं शरणं जयलक्ष्मि नमः ॥ २९॥

परिसेवितभक्तकुलोद्धरिणि परिभावितदासजनोद्धरिणि ।

मधुसूदनमोहिनि श्रीरमणि शरणं शरणं तव लक्ष्मि नमः ॥ २८॥

शुभदायिनि वैभवलक्ष्मि नमो वरदायिनि श्रीहरिलक्ष्मि नमः ।

सुखदायिनि मङ्गललक्ष्मि नमो शरणं शरणं सततं शरणं ॥ २९॥

वरलक्ष्मि नमो धनलक्ष्मि नमो जयलक्ष्मि नमो गजलक्ष्मि नमः ।

जय षोडशलक्ष्मि नमोऽस्तु नमो शरणं शरणं सततं शरणं ॥ ३०॥

नमो आदिलक्ष्मि नमो ज्ञानलक्ष्मि नमो धान्यलक्ष्मि नमो भाग्यलक्ष्मि ।

महालक्ष्मि सन्तानलक्ष्मि प्रसीद नमस्ते नमस्ते नमो शान्तलक्ष्मि ॥ ३०॥

नमो सिद्धिलक्ष्मि नमो मोक्षलक्ष्मि नमो योगलक्ष्मि नमो भोगलक्ष्मि ।

नमो धैर्यलक्ष्मि नमो वीरलक्ष्मि नमस्ते नमस्ते नमो शान्तलक्ष्मि ॥ ३१॥

अज्ञानिना मया दोषानशेषान्विहितान् रमे ।

क्षमस्व त्वं क्षमस्व त्वं अष्टलक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥ ३२॥

देवि विष्णुविलासिनि शुभकरि दीनार्तिविच्छेदिनि

सर्वैश्वर्यप्रदायिनि सुखकरि दारिद्र्यविध्वंसिनि ।

नानाभूषितभूषणाङ्गि जननि क्षीराब्धिकन्यामणि

देवि भक्तसुपोषिणि वरप्रदे लक्ष्मि सदा पाहि नः ॥ ३३॥ माम्

सद्यःप्रफुल्लसरसीरुहपत्रनेत्रे

हारिद्रलेपितसुकोमलश्रीकपोले ।

पूर्णेन्दुबिम्बवदने कमलान्तरस्थे

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ३४॥

भक्तान्तरङ्गगतभावविधे नमस्ते

रक्ताम्बुजातनिलये स्वजनानुरक्ते ।

मुक्तावलीसहितभूषणभूषिताङ्गि

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ३५॥

क्षामादितापहारिणि नवधान्यरूपे

अज्ञानघोरतिमिरापहज्ञानरूपे ।

दारिद्र्यदुःखपरिमर्दितभाग्यरूपे

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ३६॥

चम्पालताभदरहासविराजवक्त्रे

बिम्बाधरेषु कपिकाञ्चितमञ्जुवाणि ।

श्रीस्वर्णकुम्भपरिशोभितदिव्यहस्ते

लक्ष्मि त्वत्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ३७॥

स्वर्गापवर्गपदविप्रदे सौम्यभावे

सर्वागमादिविनुते शुभलक्षणाङ्गि ।

नित्यार्चिताङ्घ्रियुगले महिमाचरित्रे

लक्ष्मि त्वत्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ३८॥

जाज्ज्वल्यकुण्डलविराजितकर्णयुग्मे

सौवर्णकङ्कणसुशोभितहस्तपद्मे ।

मञ्जीरशिञ्जितसुकोमलपावनाङ्घ्रे

लक्ष्मि त्वत्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ३९॥

सर्वापराधशमनि सकलार्थदात्रि

पर्वेन्दुसोदरि सुपर्वगणाभिरक्षिन् ।

दुर्वारशोकमयभक्तगणावनेष्टे

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ४०॥

बीजाक्षरत्रयविराजितमन्त्रयुक्ते

आद्यन्तवर्णमयशोभितशब्दरूपे ।

ब्रह्माण्डभाण्डजननि कमलायताक्षि

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ४१॥

श्रीदेवि बिल्वनिलये जय विश्वमातः var  वसुदायिनि

आह्लाददात्रि धनधान्यसुखप्रदात्रि ।

श्रीवैष्णवि द्रविणरूपिणि दीर्घवेणि

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ४२॥

आगच्छ तिष्ठ तव भक्तगणस्य गेहे

सन्तुष्टपूर्णहृदयेन सुखानि देहि ।

आरोग्यभाग्यमकलङ्कयशांसि देहि

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ४३॥

श्रीआदिलक्ष्मि शरणं शरणं प्रपद्ये

श्रीअष्टलक्ष्मि शरणं शरणं प्रपद्ये ।

श्रीविष्णुपत्नि शरणं शरणं प्रपद्ये

लक्ष्मि त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ ४४॥

मङ्गलं करुणापूर्णे मङ्गलं भाग्यदायिनि ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ४५॥

अष्टकष्टहरे देवि अष्टभाग्यविवर्धिनि ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ४६॥

क्षीरोदधिसमुद्भूते विष्णुवक्षस्थलालये ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ४७॥

धनलक्ष्मि धान्यलक्ष्मि विद्यालक्ष्मि यशस्करि ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ४८॥

सिद्धलक्ष्मि मोक्षलक्ष्मि जयलक्ष्मि शुभङ्करि ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ४९॥

सन्तानलक्ष्मि श्रीलक्ष्मि गजलक्ष्मि हरिप्रिये ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ५०॥

दारिद्र्यनाशिनि देवि कोल्हापुरनिवासिनि ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ५१॥

वरलक्ष्मि धैर्यलक्ष्मि श्रीषोडशभाग्यङ्करि ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ५२॥

मङ्गलं मङ्गलं नित्यं मङ्गलं जयमङ्गलं ।

मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मि मङ्गलं शुभमङ्गलम् ॥ ५३॥

इति श्रीमहालक्ष्मीसुप्रभातं सम्पूर्णम् ।